لیندا کیانی - بازیگر

ویزا کانادا

با وجود این که بارها قصد دریافت ویزای کانادا رو داشتم هیچ وقت به صورت جدی بهش نپرداختم تا این که از طریق یکی از دوستان به نیلگام معرفی شدم و خیلی راضی بودم. پیگیری پرسنل نیلگام و نظم کاری و عمل به تعهدات، مهم ترین مزیت های نیلگام محسوب می شوند.

لیندا کیانی - بازیگر

ویزا کانادا

با وجود این که بارها قصد دریافت ویزای کانادا رو داشتم هیچ وقت به صورت جدی بهش نپرداختم تا این که از طریق یکی از دوستان به نیلگام معرفی شدم و خیلی راضی بودم. پیگیری پرسنل نیلگام و نظم کاری و عمل به تعهدات، مهم ترین مزیت های نیلگام محسوب می شوند.

لیندا کیانی - بازیگر

ویزا کانادا

با وجود این که بارها قصد دریافت ویزای کانادا رو داشتم هیچ وقت به صورت جدی بهش نپرداختم تا این که از طریق یکی از دوستان به نیلگام معرفی شدم و خیلی راضی بودم. پیگیری پرسنل نیلگام و نظم کاری و عمل به تعهدات، مهم ترین مزیت های نیلگام محسوب می شوند.

لیندا کیانی - بازیگر

ویزا کانادا

با وجود این که بارها قصد دریافت ویزای کانادا رو داشتم هیچ وقت به صورت جدی بهش نپرداختم تا این که از طریق یکی از دوستان به نیلگام معرفی شدم و خیلی راضی بودم. پیگیری پرسنل نیلگام و نظم کاری و عمل به تعهدات، مهم ترین مزیت های نیلگام محسوب می شوند.

مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر” به ثبت رسیده است.

Play Video

لیندا کیانی - بازیگر

ویزا کانادا
Play Video

لیندا کیانی - بازیگر

ویزا کانادا
Play Video

لیندا کیانی - بازیگر

ویزا کانادا
Play Video

لیندا کیانی - بازیگر

ویزا کانادا
Play Video

لیندا کیانی - بازیگر

ویزا کانادا